კაპილარული / პენეტრანტული დეფექტოსკოპია (PT)

Capillary control

პენეტრანტული დეფექტოსკოპია ანუ კაპილარული კონტროლი – კაპილარული დეფექტოსკოპია არის არა-დესტრუქციული დეფექტოსკოპიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდი, რომელიც განკუთვნილია ზოგადი და ზედაპირული დეფექტების აღმოსაჩენად. (ბზარების, შედუღების უბნების ზომის, მდებარეობის დასადგენად).

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.