კომპანიის პოლიტიკა

ინტერ გაზ სერვისის ხელმძღვანელობა ცდილობს მოიპოვოს კლიენტთა მაღალი ნდობა პროფესიული ჯანმრთელობის, ეკოლოგიისა და ხარისხის მენეჯმენტის უზრუნველყოფით საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად.

ინტერ გაზ სერვისის წარმატებული საქმიანობა დამოკიდებულია კლიენტთა კმაყოფილების ხარისხზე გაზის მრეწველობის ობიექტების საინჟინრო მომსახურების, მშენებლობის, მონტაჟისა და სარემონტო სამუშაოებთან მიმართებაში. ყველა სამუშაოს შესრულება ეფუძნება ხარისხის, საოკუპაციო ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო და ადგილობრივი სტანდარტების მოთხოვნებისა და ნორმების აბსოლუტურ შესაბამისობით, მომსახურების ხარისხის მუდმივად გაუმჯობესებით, სოციალური პასუხისმგებლობისა და საზოგადოებრივი საწარმოების მნიშვნელობის გათვალისწინებით.

გარდა ამისა, ISO 9001 და 14001, ისევე როგორც OHSAS 18001- ის შესაბამისობის ხარისხის, ოკუპაციური ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის ინტეგრირებული მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და ორგანიზების, ინტერ გაზ სერვისის მენეჯმენტი ითხოვს თანამშრომლებისგან, შეასრულონ ყველა მოთხოვნა ამ სისტემის შესაბამისად.

ინტერ გაზ სერვისის მენეჯმენტი გამოყოფოს შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:

  • უზრუნველყოფილი მომსახურების ყველა ეტაპზე და სამუშაო პროცესის დროს ყველა შესაძლო პრეტენზიის და შეუსაბამობის თავიდან აცილებას, და ყოველთვის შეეცდება მომხმარებელთა რეალური და მზარდი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას.
  • ყოველთვის და ნებისმიერ შემთხვევაში, შეესაბამებოდეს ხარისხის, საოკუპაციო ჯანმრთელობის და გარემოსდაცვის მიღებულ სტანდარტებს.
  • აქტიური მუშაობა შეუსაბამობების თავიდან ასაცილებლად, ისევე როგორც მუდმივი მზადყოფნა IMS- ში შექმნილი შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად ნებისმიერ მომენტში.
  • უზრუნველყოს საწარმო სათანადო დოკუმენტაციით IMS- ზე, რათა გამოიყენოს მართვის სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად და შეთანხმებული ამოცანების და სამუშაოების ეფექტიანი განხორციელებისათვის, ისევე როგორც კლიენტის კმაყოფილებისთვის.
  • IMS- ის მოთხოვნების შესრულება აუდიტის, ტრეინინგის, საოპერაციო სტანდარტების ანალიზის გზით.
  • ბუნებრივი რესურსების ეფექტური გამოყენება, ისევე როგორც გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების სახიფათო საწარმოო ნარჩენების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა.
  • თანამშრომლებისგან, მომწოდებლებისგან და ბიზნეს პარტნიორებისგან უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის წესების ცოდნის მოთხოვნა.
  • უზრუნველყოს ხარისხის, საოკუპაციო ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის საჭიროების ცნობიერების ამაღლება, და დამოუკიდებელი ინფორმაციის გაცვლა ყველა შესაბამის პირთან და ორგანიზაციასთან.

ინტერ გაზ სერვისის ხელმძღვანელობა იღებს პასუხისმგებლობას უზრუნველყოს ხარისხი, გაატაროს პროფესიული ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკა, და ვალდებულია უპირობოდ მისდიოს დასახულ პრინციპებს.

ხარისხი, საოკუპაციო ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და გარემოს დაცვის პოლიტიკა მნიშვნელოვანია ინტერ გაზ სერვისის თითოეული თანამშრომლისთვის.